lijst van werken
vorige bladzijde


L O F   V A N   H E T   O N V O L M A A K T E / IHET zijn in hoofdzaak de navolgende stellingen – voorkomend in De Linie van 7-4-’56 onder de titel ’Open Katholicisme’ – die de directe aanleiding werden voor het formuleren der hier volgende gedachten. Laat ik echter dadelijk vooropstellen, dat het allerminst mijn plan is de inhoud dezer stellingen te betwisten. Ik zou er echter nog andere – naar ik hoop eveneens constructieve – gedachten en conclusies aan willen verbinden dan in genoemd artikel naar voren werden gebracht.
    Bedoelde stellingen zijn:
1.   ’Het mysterie der Kerk bestaat juist hierin dat in haar concrete hiërarchie, in haar concrete ledematen, in haar concrete instellingen en gedragingen van priesters en leken, de Christus werkt en leeft die haar Hoofd en vervulling is.’
2.   ’Het Evangelie sticht en vestigt de levende gemeenschap in en uit Christus van de mensen zoals zij zijn’ (cursivering van de schrijver) of, zoals de slotzin zegt, ’van allen zoals wij werkelijk zijn.’
3.   ’Het behoort tot de grote opgaven van de christen om met Paulus de unieke Kerk als Lichaam van Christus lief te hebben, hartstochtelijk zelfs.’ Verwerpelijk – en erger – is dus ’ieder indifferentisme ten opzichte van de zichtbare Kerk’, elk zich ‘’isoleren van de bestaande katholieke gemeenschap’.
4.   ’Deze eenheid der Kerk zoals zij zich in haar zwakke en zondige leden voordoet, is altijd méér waard dan de objectieve juistheid van aparte beslissingen of beleidslijnen ener plaatselijke hiërarchie. Met het laatste kan men soms moeite hebben, met het eerste moet de christen voorzichtig zijn als hij het geheim der Kerk intact bewaren wil.’
5.   ’Wij allen zijn pelgrims die wachten op het aanbreken van de Dag des Heren. De christen moet eschatologisch leven: in de zekere hoop van het uiteindelijk openbaar worden van het volmaakte Rijk Gods.’

1

Gewijde Geschiedenis

Stelling 1, waarmede het thema der ’zwakke en zondige leden’ en hun volledige aanvaardbaarheid wordt voorbereid, zou ik in breder verband willen opnemen. Bedoeld mysterie is niet begonnen met de Kerk van Christus en plaatst ons voor een grootser realiteit dan de aanvaardbaarheid van wat zwak is en zondig.
    Vooraf echter, hoewel ze niet rechtstreeks verband houden met hetgeen ik wil betogen, zou ik enkele opmerkingen van Nietzsche willen citeren (en van enig commentaar voorzien), omdat daarin enkele regels voor- volgende bladzijde

116

volgende bladzijdeaangemaakt: 27-10-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 30-10-2010