De Waag 8, 11 AUGUSTUS 1944

"WAT IS REVOLUTIONNAIR?"

Aan den schrijver van het artikel „Naar aanleiding van een bloemlezing.". De Nwe. Rotterdamsche Courant en Het Vaderland van 1 Aug. j.l.

De schrijver van het artikel „Naar aanleiding een bloemlezing” werpt een vraag op; de vraag, in hoeverre ik in verband met de door mij in „Gelaat der Dichters” gebundelde gedichten terecht van „revolutionnair” spreek. En hij beantwoordt die vraag — indringend en nauwgezet; om dan te concludeeren, dat ik, blijkens mijn bloemlezing, de essentie van dezen term misken, en dat mijn „uitverkorenen” „voorzoover zij hier aan ons verschijnen” géén revolutionnairen zijn.
Het zij mij vergund, hier op dezelfde vraag, en met gelijken ernst; een antwoord te beproeven; mijn opponent toch constateert een zoo essentieel manco in de door mij „revolutionnair” geheeten poëzie, dat hij zijn beschouwing besluit met de opmerking, dat het aanwijzen ervan „ook eenmaal moest worden gezegd”. Terecht! Wees toch dit manco in de poëzie niet terug op een even ernstig manco en misverstand in de revolutionnaire dynamiek waaruit déze poëzie geboren werd? De schrijver liet dan ook niet na, dit misverstand in die dynamiek herhaaldelijk en nadrukkelijk te belichten. — Maar nu het dan gezégd is, in een requisitoir, dat de zaken even scherp als objectief in het licht stelt, moge het dan nu ook mij gegeven zijn, mijn gedachten te preciseeren.
Ten eerste komt het mij voor, dat de schrijver aan het woord „revolutionnair” ten onrechte slechts één beteekenis toekent. Voor hem kan alleen een sociale omwenteling waarlijk revolutionnair worden genoemd en is het meegesleept worden „door een groote sociale verontwaardiging” essentieel. Hij stelt de sociale omwenteling centraal: zij is oorsprong, doel en stigma van al wat revolutionnair is. Poëzie, waarin dat „sociale levensbewustzijn” niet overheerschend meespreekt, kan op het epitheton „revolutionnair” geen aanspraak maken.
Hiertegen moet ik opmerken, dat men op véle wijzen revolutionnair kan zijn. Een schilder, die een omwenteling op picturaal gebied voorbereidt en verwerkelijkt, is een revolutionnair schilder. Een staatsman, die een staatkundige omwenteling tot stand brengt, is een revolutionnair staatsman. Een dichter, in wien de liefde tot het vaderland een bezielde dynamiek los-
aangemaakt: 25-12-2010 Copyright © 2011 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 26-12-2011