overzicht werken
vorige bladzijdeo r d e n d aan een scheppenden wil of aan een scheppend beginsel is hij óngericht: d e s t r u c t ie f. Vrijheidszin heeft alleen zin in dienst van een h e e r s c h e r s w i l. Heerscherswil is wil tot Orde. Heerscherswil is geen onafhankelijkheidsdrang, maar z e l f s t a n d i g h e i d s d r a n g : de wil een eigen, sterke, zelfstandigheid te zijn in en dóór de orde (en haar wetten). Heerscherswil is s c h e p p e n d , constructief : het is bedwingen, wekken, scheppen, bouwen, ordenen ». (vgl. Revisie en Richting IV: « W o o r d e n i n d e n W i n d ») Aldus en niet anders hebben de groote individualisten de « vrijheid » beleefd (gezócht).

5)
Ik ben mij ervan bewust, dat de term « Europeesch Fascisme » zeer onvoldoende is; dat ik hier drie stroomingen onder één woord samenvoeg die, ondanks vele en wezenlijke overeenkomsten, toch zeer fundamenteele verschillen vertegenwoordigen. Het woord « Europeesch Fascisme » behoeft dus een korte explicatie. Ik versta hier onder de omwenteling (welke zich thans over heel Europa ontketent) die een onverzettelijken strijd heeft ingezet tegen de zedelijke, geestelijke en politieke verwording van het demoliberale tijdperk. Deze strijd vond in Italië zijn uitdrukking in het Italiaansche Fascisme (in Mussolini), in Duitschland in het Nationaal Socialisme (in Hitler) en, in Dietschland (het z u i v e r s t, het m o e d i g s t, onverzettelijkst en toekomstvolst) in het Dietsche Nationaal Solidarisme : in het Verdinaso.

6)
Vg1. : programma Verdinaso : « Hoogste taak van den Dietschen volkstaat » en : punt XVI.

7)
Een chaos, waaraan ook w ij, en niet het minst en voortdurend nog, s c h u l d i g zijn.


69

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 18-09-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-12-2009