lijst van werken
vorige bladzijde
               II

Geen voetstap naderde. Toen is hij langzaam
van deze tuinen weder heengegaan.
De droeve dalen, de verlaten boorden
der wateren brachten zijn peinzend komen
ten laatst tot staan —
de zwarte wateren die snel en koud
en zonder bruisen stroomen...

En opziend, als uit eeuwen droomen,
drong van alom tot hem weeklagen en een dwalen
van eenzame verdrevenen,
                                                  en verder gaande
tusschen de zwarte schaduwen der rotsen
’t onhoorbaar weenen der verbitterden, de trotschen
die alle' alleen ontroostbare bedroefden zijn,
samengedrevenen in een ravijn
waar elk schoon droomen
ontredderd werd en toen is omgekomen —
de zwarte wateren zijn snel en koud en stroomen
voorbij, en steil en koud grijnzen de oude rotsen.

Staande temidden der verlatenen der aarde
glimlacht’ hij stil om het verdonkeren
zijner herinnering aan zingend dwalen —
glimlachte om het eigen hongeren,
het ongestild’ onstilbare
en onaflaatbre...34

volgende bladzijde
inhoudsopgave
aangemaakt: 22-04-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 13-08-2011