lijst van werken
vorige bladzijde
IN MEMORIAM FILII ET FRATRIS

Het ,,witte vers’’ dat zich zou spannen als een stille boog boven de zwarte pijnen van dit leven en zijn ,,vergiftigde’’ vervoeringen, en als de zingende bevrijdenis ener roekeloze overgave hoog en wankelloos Gods Heerlikheid beleed — dit witte vers heeft hij nimmer geschreven. Toen echter alles samenstortte en verging, en dreigender de uren op hem wogen, duisterder dan ooit dit hart omhullend, toen — en hoeveel zwaarder is dit niet, — heeft hij, met de milde eenvoud en met de harde luister van een oud-testamenties verhaal, het ,,witte vers’’... gelééfd:
,,Naekt ben ik gekomen uyt myns moeders ligchaem, en naekt zal ik weder derwaerts gaen’’...
’n Ogenblik heeft deze bezitloze somber en droef geluisterd: toen God hem vroeg (en de vraag was een onherroepelik vonnis): aan de aarde voorbij te gaan; zich zwijgend en voor altijd af te wenden van al de vreugden die, óók, de áárde dit brandend hart eenmaal zou hebben geschonken en die het, dageliks met al onverzadigbaarder honger, zo ,,onverhoord’’ had afgebedeld. — God had hem nooit, op geen zijner beden, geantwoord; nu vroeg Hij de onverhoorde: naakt en bezitloos uit dit leven heen te gaan — naakt en bezitloos zoals hij eenmaal gekomen was. Toen heeft hij, die nu wist op niets meer aanspraak te mogen maken, stilzwijgend opgezien, — en naar het stille herfst­licht zijner laatste dagen hebben zijn lippen geduldig en goed geglimlacht: ,,gelyk het den Héére beliefd heeft, alzoo is het geschied: den naem des Heeren zy gezegend.’’ Hij wist: de Váder vroeg — en de Vader weet wat goed is. En hij wist zijn zware en zoete vonnis: dat in de korte tijd die hem nog restte alles nu verschroeien moest, al zijn vreugden, al zijn illuzies, al zijn ontberingen en al de ver­voeringen zijner vele verwachtingen, in de meedogenloze brand van Gods genadeloze en jaloerse Liefde.


1

volgende bladzijde
inhoudsopgave
aangemaakt: 02-08-2008 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 23-05-2010