lijst van werken
vorige bladzijdeD E   N I E U W E   M E N S 237

vorige bladzijde leven overeenkomstig het reeds ontvangen waarheidsdeel. Uiteraard heeft Gezelle ook dit doen van hetgeen men aan Christus’ waarheid verschuldigd is, onomwonden, met nadruk en aandrang uitgesproken. Om alle misverstand te voorkomen wil ik zijn ‘wordt christenen!’ wel met nog enkele citaten illustreren, al zijn deze dan - genomen uit gelegenheidsgedichten - poëtisch minder aantrekkelijk..

Zijt Priester, ja, met name en daad,
beleeft den armen meunikstaat;
zijt tweemaal mensch, en, God zoo bij,
uw menschzijn, dat het Godlijk zij!
1882

...zijt vader, koning, vriend en strijder,
zijt voorbeeld, zoenoffrande en lijder,
zijt priester, in der eeuwigheid!
1886

    Staat vast dan, gij, onlangs gewijde,
    staat vast en gordt u aan ten strijde,
daar ’t Waarheid, Recht en Vrijheid geldt;
maar, vreedzaam, vriendlijk, vroom en blijde,
        blijft menschenvriend, o Priesterheld!
            Zoo zal ons volk den schat bewaren
            zijns eigendoms, door niets gekrenkt
van ’t gene uw hert en geest den volke schenkt...
1892
1892

(de laatste anderhalve regel is heel opmerkelijk - van inhoud dan). En tenslotte (of misschien allereerst) herinnere men zich zijn Sal Terrae uit 1871, reeds elders geciteerd. [e] Neen, dat hij ‘de werken’ niet zou tellen, is een vrees die volkomen ongegrond is; zijn waarlijk in God verborgen, zeer ootmoedig, menslievend en onzelfzuchtig leven bewees trouwens doorlopend en onafwijsbaar het tegendeel. Doch niet ènkel om het persoonlijk te zijn was hem als mens, priester en dichter zijn waarheidsdeel toevertrouwd. Zijn opdracht, als mens, priester en dichter, was eveneens: zijn waarheidsverstaan, datgene wat zijn christelijke liefde bewoog, ook onvoorwaardelijk in zijn woord te zijn.
Voelt men het gevaar naderen? Voelt men hoe in datgene wat zijn volgende bladzijde

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 13-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 17-07-2009