lijst van werken
vorige bladzijdeD E   N I E U W E   M E N S 217

vorige bladzijde veel moeilijker ons eigen leven zo te leven als Christus het Zijne heeft geleefd, zegt Jung in zijn voordracht voor de Elsasser predikanten, doch het is dit wat Gezelle in de tweede periode van zijn dichterlijk scheppen realiseerde.
    Deze Umwertung is geen fantasie van mij, zij is de Umwertung die de pozie van de tweede periode vergeleken met die van de eerste periode durend en onafwijsbaar illustreert en bevestigt.


5

Vervolgens moest Gezelle, gelijk ik reeds opmerkte, wilde hij waarlijk innerlijk geheel rust d.i. zichzelf d.i. zijn priesterlijk geweten zijn, eveneens kunnen uitdragen en naar buiten zijn wat hij innerlijk verworven had en geworden was.
    Gedurende zijn roeselaarse jaren heeft Gezelle zich geheel als priester willen geven, - tout court als priester, en dan volledig overeenkomstig zijn priesterlijk geweten. Hij kon niet anders willen dan in zijn priesterschap zijn priesterlijke liefde volledig zijn, ten eerste omdat hij altijd met zijn gehele persoonlijkheid bij zijn daden betrokken was, en ten tweede omdat hij datgene wat de rijkdom was van eigen zieleleven ook in anderen wilde overstorten, - de gevaarlijke gedrevenheid van de scheppende en beminnende mens. De roeselaarse jaren eindigden met ernstige conflicten; hij kon niet gehandhaafd worden, en Gezelle, hierin geheel priesterlijk, onderwierp zich. Niettemin betekende deze verwijdering dat hij dar, als priester, zijn priesterlijke liefde, of wat in dit geval hetzelfde is: zichzelf niet kon of mocht zijn.
    Nadien, in zijn brugse jaren, stort hij zich in een werveling van velerlei activiteit: politieke, journalistieke, wetenschappelijke etc. Het is duidelijk dat hij op deze afgeleide gebieden van priesterlijke activiteit werkzaam was buiten zijn persoonlijkste religieuze realiteit als deze de ontredderde is geweest die wij geschetst hebben, en buiten zijn persoonlijke realiteit als deze nog vervuld was van al hetgeen hem gedurende de roeselaarse jaren heeft gedreven en bezield. Mcht hij zich in zijn roeselaarse jaren niet geven zo als hij was, of juister, mocht hij niet geven toen precies wt hij was, - als politiek journalist etc. kn hij dit niet. En mocht hij in Roeselare niet al de rijkdom van zijn innerlijk leven overstorten (in volgende bladzijde

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 13-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 16-07-2009