lijst van werken
vorige bladzijdeO N T W R I C H T I N G   D E R   O R D O   A M O R I S 191

vorige bladzijde is en alle anderen slechts déel hebben aan de goddelijke Waarheid; en ook betekent zulks, dat Christus, dien wij (al te exclusief) zien als een eeuwige Umwertung van onze eeuwig in het lagere verstrikte zedelijke realiteit, evenzeer een eeuwige Umwertung betekent van onze Christus-interpretatie (terwijl de goddelijke Christus, eeuwig ongewijzigd Dezelfde, boven elke interpretatie, boven alle eeuwen en hun verstaan verheven blijft), maar nog minder dan men van Haecker, die nochtans de relativiteit van ons Christus-begrijpen zo vrijmoedig formuleerde, kon verwachten dat hij het zou wagen een dergelijk relativeren eveneens uit te strekken tot ons verstaan van de betekenis en plaats van Christus gekruisigd, kon men zulks verwachten, jaren lang althans, van Gezelle. Toch deed hij zulks, – zoals ditzelfde tenslotte ook gedaan werd toen, meer dan een halve eeuw nadien, Notker Krautwig zijn kleine, onopvallende correctie op Mausbach aanbracht (en met Mausbach op enkele eeuwen christelijke levensbezinning), – een correctie welke in wezen wellicht slechts een ‘nadere ontvouwing’ is, doch die in haar consequenties voor het religieuze leven een ware aardverschuiving betekent. Dezelfde aardverschuiving waarvan we hierboven spraken toen we schreven: de grond moge dan van substantie dezelfde zijn gebleven, de aardlagen liggen anders op elkaar, en het landschap is van wezen en gedaante veranderd: de stroombedding ligt elders en is vervormd; waar heuvels waren, zijn vlakten ontstaan (en omgekeerd); en al leven in de grond nog dezelfde zaden, de bomen van eertijds liggen ontworteld of zijn verzwolgen en er begint elders, op andere plaatsen, een geheel nieuwe vegetatie van jonge stammen en struiken, grassen en bloemen; vergeefs zoekt men het beeld van vroeger, – en de weg van vroeger... Een aardverschuiving welke we nog nader zullen toelichten zodra de nieuwe Gezelle deze nieuwe christen – ter sprake komt. Maar hoe ondenkbaar Krautwigs Umwertung tachtig jaar geleden ook was, zij was voor Gezelle een voldongen feit toen hij weer ging spreken, want in die tweede periode constateren wij, dat hij overal waar hij dan (en hoe diep toen!) ‘lust en leven haalde’, èlders leeft en dat de primaire bezieling van zijn leven niet meer de vroegere is. Doch vóor deze Umwertung een voldongen feit was, moet hij zijn teruggedeinsd moet hij jaren lang hebben geloofd, dat de waarheid van zijn jeugd – deze schoonste vervoering van eeuwen christelijke bezieling – ongewijzigd moest behoed, en verdedigd tegen alles wat er, hoe verblindend volgende bladzijde

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 13-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 09-09-2009