lijst van werken
vorige bladzijde148 G U I D O   G E Z E L L E,   D E   A N D E R E


    zielen, sterren, zonnen,
’t woord van Zijn almachtigheên!


Dit zich éen weten met zonnen en sterren en alle ruimten, dit zich als het ware van dezelfde orde voelen in de immense samenzang van de cosmos, vervult hem dieper nog van de glorie van de mens en behoort, blijkens zijn gedichten, tevens tot de grondstructuur (ook tot het vermetele geluk soms) van geheel zijn religiositeit in deze tweede periode. – En in deze eenheid van zielen, sterren, zonnen betrekt Gezelle dan ook weer de vogels en de vissen en daarmee alles wat zo gering schijnt. De mens de gelijke van zon en sterren, hoe enorm ondergaat hij de mens; en het visje (hoe aangrijpend) de gelijke van de mens. Hoe ontroerend, dat Gezelle, waarlijk een vlaamse Franciscus hierin, het visje niet anders ziet dan hij de mens ziet, en de mens weer niet anders dan het visje. Want aldus beëindigt hij zijn lofzang op de zon:

    ’k Aanbade u, waart gij niet,
zoo ik en mijns gelijken,
    ’t zij sterren, die ’k alom
zie aan den hemel prijken;
    ’t zij vogel, vissche of dier,
die land en zee berijken;
    een’ enkele blom van God!


In deze zelfde strofe – de slotstrofe van een gedicht waarin Gezelle zijn stoutmoedigste verheerlijking van de zon voltooit – vindt ook de geringheid van alle geschapenheden haar ontroerendst accent, want hij herkent ze in hun geringheid tegenover God: gans dit cosmisch dooreen van zielen, sterren, zonnen, vissen, vogels en dieren weet hij niet méer toch dan éen, ‘een’ enkele blòm van Gòd’. En met dit lieflijk en hemels beeld verheerlijkt en onthult hij tevens, eenvoudig en innig, Gods majesteit. – In verband met dit laatste wil ik nog herinneren aan een ander gedicht. Opnieuw aanschouwt hij de heerlijkheid der zon

’t Heelal doordaverend vroongedrocht,
die aarde, hemel, zee en locht volgende bladzijde
volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 13-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 05-09-2009