lijst van werken
vorige bladzijde64 G U I D O   G E Z E L L E,   D E   A N D E R E

natuurverbeelding uitspreekt, en dit verbeelden, dit ombeelden, dit objectiveren van eigen innerlijkste ervaringen duidt er opnieuw op, dat hij vrijer tegenover zichzelf is komen staan. Deze terugkeer naar de natuur zal, kortstondig, een nieuwe spanning oproepen, gelijk blijkt uit dat grandioze, beslissende gedicht uit 1859 waarin de natuurmysticus zich met zulk stormend geweld had doen gelden:

o k sta mij zoo geren te midden in t veld
en schouwe in de diepten des hemels!

doch het verscheurde accent van dit overgangsgedicht, waarin een verzwegen of langdurig verdrongen deel van hemzelf, de natuurmysticus, zich met een bijna woeste hartstocht poogt te hernemen en te verantwoorden (ik kom hier nog op terug), ook dit verscheurde accent behoort weldra, blijkens Een wijzer woord (1860) tot het verleden. Naar alle zijden in zijn verhouding tot de droefheid, in zijn verhouding tot de mensen, in zijn verhouding tot de vrienden, in zijn verhouding tot de natuur begint Gezelle vrijer te worden, onthechter ook en ontledigder; het is een aardser worden en een goddelijker worden en een gelukkiger worden, een worden als de blommekes: daar

          staan zij, onnoozele, kijkt,
daar staan zij en buigen hun hoofdijen,
          blinken zij als het Hem lust,
weenen zij als het Hem lust doet,
          lachen en lachen zij lief,
zoo lief en is honing och melk niet...
.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .
          En wortelken, is er en blad,
en sperelken, is er en spierke aan,
          waarin de Heere niet ach!
Zijn eigenen wille en Zijn hert heeft?;

1859

het is het kinderlijker en argelozer en zorgelozer worden dat het deel wordt van hen die zichzelf en alles terugwonnen nadat zij zichzelf en alles hadden prijsgegeven. En het is allerminst verwonderlijk, en stellig volgende bladzijde

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 13-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 23-08-2009