lijst van werken
vorige bladzijde58 G U I D O   G E Z E L L E,   D E   A N D E R E

deze priester-dichter, van deze sublieme priester-ziel, opnieuw. En opnieuw: Gezelle’s apostolische liefde...

**

Doch ook dit werd duidelijk wellicht: Deze mens, die zich vastklemde aan het Kruis, die zo smartelijk en innig bad en zuchtte tot de lijdende Jezus en die, heul zoekend bij het Kruis en bij Jezus aan het Kruis, werd voortgedreven naar de láatste vertroostingen, leed aan het torment der aarde, aan de kwelling van het leven smartelijker dan wij ons bij benadering kunnen voorstellen. Het is soms alsof ook zijn jubelzangen om het Hiernamaals onmenselijke kreten zijn aan een onmenselijk lijden ontwrongen: een hunkerend verlangen naar een Elders, dat voorgoed van deze aarde verlost. De mens zoekt niet meer troost dan hij behoeft, – d.w.z.: als het laatste des levens zijn enige troost is geworden, betekent dit dat alles daarvóor hem als troost is ontvallen, hem ontrouw is geworden en zijn ontoereikendheid bewezen heeft. En wanneer men bedenkt, dat juist deze mens zo ontvankelijk was voor de blijdschap der aarde, dat hij meer dan wie (en niet om oppervlakkige redenen) het leven als een ‘blyde bane’ heeft bemind, als men voorts bedenkt hoe blijmoedig en aanstekelijk vrolijk hij van nature was, dan beseft men nogmaals, hoeveel er in hem vernield moet zijn geweest toen het Kruis en de lijdende Jezus zijn troost d.i. zijn enige hem gebleven realiteit waren geworden. Dit toch zijn zij slechts voor de waarlijk beroofden en geheel vereenzaamden.

4

Gezelle was op die wijze echter ook allerdiepst-gans de Christus-mystiek toch was innerlijkste Erlebnis geweest – in aanraking gekomen met datgene wat de mens waarlijk verlost. En zo zou ook Gezelle’s gewonde ziel nu een diep genezen tegemoet gaan. Toen Gezelle het kruis der volkomen beroofdheid aanvaardde en in Christus gekruisigd bereid was tot algehele zelfontlediging, was hij ook voorbestemd diep vertroost te worden. Langzaam begint dan ook, door deze zelfontlediging der ziel die aanvaard heeft zich in alles van zichzelf te laten kruisigen, het genezen zich aan hem te voltrekken. Het wordt aarzelend ervaren aanvankelijk, volgende bladzijde

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 13-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 23-08-2009