lijst van werken
vorige bladzijdeV E R W A A R L O O S D   V O O R S P E L 21

Schepper die in alle leven oorspronkelijk leeft en meeleeft – omdat alle leven een drift en kracht tot zelf-wording eigen is welke het van de Schepper heeft meegekregen als het beginsel-zèlf van alle leven, – het was zijn bewustzijn van de prachtige krachten van zelf-wording waarover de sterken en zuiveren-van-harte beschikken, waardoor Gezelle, naast alle bezorgde waakzaamheid zijnerzijds, én een grote innerlijke vrijheid, onthechtheid en onbevangenheid behield jegens het hem toevertrouwde leven zijner geliefde ‘kinderen’ èn een grote en tevens vrome, slechts dienende eerbied. Gezelle loochende of miskende met dit alles allerminst de geboden waakzaamheid van de opvoeder ten overstaan van het kind, noch, bij het kind, de noodzaak ener innerlijke, karaktervormende tucht; hij wist alleen, zeer diep, van de bescheiden functie van de opvoeder. Ja, daarvan wist hij, hij die zich met zo volstrekte overgave, zo toegewijde ernst aan het kind gegeven heeft. Zijn taak als opvoeder bestond voor hem duidelijk hierin, dat hij het zaad uitstrooide: zijn woord, – het woord waarmede hij gestalte gaf aan de verheven menselijke roeping van de christen en aldus de edelste en sterkste aandriften van de jongensziel ten leven wekte; daarmede inspireerde hij tot een schoon menselijk en mannelijk, strijdbaar en tuchtvol leven. In dit aldus gewekte leven liet hij het zaad van zijn woord, het zaad der waarheid wòrden: hij had het toevertrouwd aan de goede, vruchtbare grond der levend geworden ziel, en aan het werken van God in de ziel. Hij liet het uitgestrooide zaad dan wòrden overeenkomstig deze beide schone mogelijkheden van vruchtbaarheid, en niet, niet tyranniek, overeenkomstig de normen van de eigen, dan durend ingrijpende, alles achterdochtig controlerende wil. Hij liet de ziel worden en geworden onder Gods Zonne overeenkomstig haar eigen mogelijkheden. Daarom ook kon hij, hoezeer hij wist dat zijn bescheiden functie er nochtans een was waaraan hij zich geheel moest geven, van diezelfde zielen in vrede afstand doen toen zij hem werden ontrukt, en hoezeer hij daaronder als mens en als priester leed; daarom ook kon hij er geheel overgegeven in toestemmen, wanneer die jonge zielen tenslotte andere wegen kozen dan die waarvan hij, deze vurige doch tevens verstorven priester, vaak zo innig droomde. Gezelle beperkte zich zeer bewust tot Lenkung en Leitung, en daarin was hij, behalve zeer vroom, ook zijn omgeving enkele decennia vooruit. Ook daarom – omdat hij zijn tijd zo ver vooruit was – moest zijn gedrag als opvoeder zijn volgende bladzijde

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 13-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 21-08-2009