lijst van werken
vorige bladzijdeW O O R D   V O O R A F 9

met zulk een weergaloze vormkracht tenslotte, en menselijk met zulk een aangrijpende oprechtheid altijd - gestalte heeft gekregen.
    Gezelle’s gedichten vormen dan ook de bron en rijkdom waaruit ik bij voortduring heb geput. Slechts voor een tot dusver te zeer verwaarloosd doch niettemin uiterst belangrijk facet van de roeselaarse Gezelle (de leraar) moest ik - terwille van de aanvaardbaarheid van mijn oordeel - op andere documentaires nog beroep doen. Het overige van elders in deze studie aangevoerde materiaal bezit dan ook nauwelijks een andere functie dan een illustratieve: het is slechts verdere bevestiging van hetgeen reeds door zijn gedichten gekend werd.

* *

Gezelle’s leven is zozeer innerlijke noodwendigheid geweest, de manier waarop hij reageerde op de mensen en de mensen op hem is zo geheel en al resultaat geweest van hun beider onafwendbare, als fatum gegeven innerlijke werkelijkheid, dat, welke ook de uiterlijke omstandigheden van zijn leven zouden zijn geweest, de geestelijke spanningen van dit leven nooit veel anders hadden kunnen zijn. Het toneel had een ander kunnen zijn, de spelers zouden overal dezelfde zijn gebleven. Toch heeft het misschien enig nut, enkele data en plaatsen van handeling te kennen. Hier volgen de voornaamste.
    Gezelle werd 1 Mei 1830 te Brugge geboren (zijn vader was tuinman); 1846 begon hij zijn middelbare studie aan het Klein-Seminarie te Roeselare; van 1850 tot 1854 studeerde hij aan het Groot-Seminarie te Brugge, in welke stad hij in 1854 ook priester werd gewijd. Van 1854 tot 1860 is Gezelle als leraar verbonden aan het Klein-Seminarie te Roeselare; dan wordt hij overgeplaatst naar Brugge waar hij korte tijd werkzaam is als onderdirecteur van het Engels Seminarie en nadien als kapelaan van de St Walburgis-parochie. In 1872 wordt hij overgeplaatst naar Kortrijk en aangesteld als kapelaan van de O.L. Vrouwe-parochie, - van welke functie hij in '89 ontheven wordt; de laatste jaren in Kortrijk is hij zonder functie. In Maart 1899 benoemd tot directeur van het klooster der Engelse kanonikessen te Brugge, overleed hij aldaar enkele maanden later: 27 November 1899. volgende bladzijde

volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 13-07-2009 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-08-2009