lijst van werken
vorige bladzijdedat een dérgelijk verleden in drie, vier maanden spoor­loos verdwenen is, spoorloos verdwijnen kan. De over­tuigingen en vijandschappen van het verleden zijn nog altijd de overtuigingen en vijandschappen van het heden. De massa, die zich thans aanpast en een millioenen-een­heid creëerende is, is diezelfde verbitterde en opgehitste massa welke nog altijd — strooien wij ons toch geen zand in de oogen — geestdriftig openstaat voor de meest bi­gotte fluistercampagne, en dit is weer dezelfde massa, die straks de vele en groote offers zal moeten accepteeren in naam van een orde, die haar leiders niet als goed, niet vol­mondig verdedigen kunnen, die haar leiders nog niet eens noémen durven. Is het niet merkwaardig, niet zeer ty­peerend (en een uiterst veeg teeken), dat Mr. Linthorst Homan in zijn brochuurtje ,,Aanpakken”, sprekend over aanpassen en ,,op eigen Nederlandsche wijze verwerke­lijken” van het goede elders, doorloopend huiverde con­creet en onomwonden, met naam en toenaam te zeggen, dat de orde, waaraan wij ons dan in feite zullen moeten aanpassen, de orde is welke gecreëerd zal worden door het nationaalsocialistische Duitschland van Adolf Hitler en het fascistische Italië van Benito Mussolini, dat niet één keer de woorden nationaalsocialisme en fascisme gebezigd en niet één keer de landen Duitschland en Italië met name vernoemd werden? Niet één keer werd gezegd, dat de orde door Mussolini in Italië, door Hitler in Duitschland, door Franco in Spanje gerealiseerd, een goede orde is, en desondanks wil men hier een loyaal en vreedzaam ,,aan­passen” verwerkelijken, een loyaal en vreedzaam aanvaar­den van de offers, de zware offers welke hún Europeesche omwenteling onvermijdelijk zal medebrengen.
    Wilde Mr. Linthorst Homan de massa niet onnoodig kwetsen? Maar typeert juist niet deze wil (of vrees) de werkelijke geestesgesteldheid van ons volk, bewijst juist niet deze vrees, hoezeer de massa, die zich moet gaan ,,aanpassen”, wezenlijk vijandig staat tegenover alles wat in het nieuwe Europa aan jonge, scheppende krachten werkzaam is, dat zij deze niet ziet, niet erkent, niet begrijpt, kortom, dat de massa van ná den oorlog in wezen nog


10

volgende bladzijdeaangemaakt: 07-01-2007 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009