lijst van werken
vorige bladzijdevolgende bladzijde brengen 1). Paulus’ verzuchting is dan de verzuchting van een apostolische ziel die beseft dat de grote opdracht waarmee Christus de zijnen in de wereld plaatste, een kerngroep (,,stuurgroep”) vereist die een onvoorwaardelijke inzet van de totale mens vertegenwoordigt 2).

    9. Ook geloof ik dat we 1 Kor. 7 te veel interpreteren vanuit en overeenkomstig óns denken, anders gezegd: dat we te veel vergeten dat Paulus niet een product van de achttiende eeuw was, met al de remmingen, angsten, gefrustreerdheden, bigotterie etc. van die tijd en later (ook de vragen van de Korintiërs hadden zulk een achtergrond niet), maar een reële, gezonde, vitale man was; niet het product van een leeggebloed, gedesequilibreerd, geestelijk verziekt, uit zijn voegen gerukt, in zielsangstjes verstrikt einde, maar een der sterken, helderzienden en grondleggers – geďnspireerd, dynamisch, enthousiast – van een nieuw begin vol levenskracht, als mens even reëel, gezond, vitaal (en in de grond precies zo ,,eenvoudig”) als de evangelisten en apostelen, deze zo geheel andere persoonlijkheden. Juist of óók omdat ze dit waren protesteerden ze tegen de sexuele verwildering om hen heen, veroordeelden ze de polygamie in hun eigen geschiedenis en herstelden ze het huwelijk door het een nieuwe inhoud en nieuwe grondslagen te geven. Zij beschouwden het huwelijk niet als het kleinste kwaad, maar het elkaar toebehoren als een heilig goed, waarover dan ook zeer schone woorden gezegd zijn, woorden die men niét spreekt als het enkel om het kleinste kwaad of een noodoplossing gaat. Als ze moralisten zijn geweest, behoorden ze in ieder geval niet tot het slag van het rijke roomse leven met deszelfs maatstokjes; evenmin trouwens tot de moralisten en legalisten van het jodendom, mensen overigens met minstens een grootse allure, die er een edeler, goddelijker gebondenheid (of nauwgezetheid) op nahielden dan de krententellerij van het ,,kleinste kwaad” en het uittellen tot hoever men gaan kan. Het joodse legalisme zou men kunnen vergelijken met een oosterse religieuze dans waarvan elke beweging, zelfs de geringste, is voorgeschreven en een diepe zin heeft 3) en tegelijk in volkomen rust – als het ware weer ,,natuur” geworden – wordt uitgevoerd; terwijl het kerkelijk legalisme – iets anders dan het evangelische – een ontzield gareel werd, aanpassing aan de middelmaat- volgende bladzijde


1) Vgl. Henriette Roland Holst: Uit Sovjet-Rusland, beelden en beschouwingen, Rotterdam, 1922; haar ontmoetingen en gesprekken met de grote vrouw en moeder Kalinina.
2) Zie Appendix 1.
3) ,,Vervuld van hemelse geheimen”, zoals Hieronymus in zijn brief aan Paulinus van Nola m.b.t. Leviticus opmerkt.


7


volgende bladzijde
inhoudsopgaveaangemaakt: 19-02-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 21-02-2010