die bloedige catastrophen welke de Sowjet-Russische wereldrevolutie veronderstelde. In het socialisme van Adolf Hitler wordt niet slechts één klasse bemind, doch de geheele gemeenschap, en dientengevolge ook zooveel mogelijk gespaard. Het was hierin ,,menschelijk’’, niet in den zin van humaan, doch in den zin van: vijand van irreëele abstracties en dogmata. Het baseerde zich op het reëele en levend gegeven der volksgemeenschappen.

Ik wees reeds op den weg, dien Sowjet-Rusland dacht te gaan ter verwerkelijking van het socialisme: de onmacht van de regeerende bovenlaag (de gansche burgerlijke wereld) moest het moment worden voor een kleine vastberaden onderlaag. Ik teekende hierbij aan: de macht echter over een aldus uitgeput en vernield continent is tevens de onmacht van het dan ,,machtig’’ zijnde socialisme. Aziatisch van oorsprong, verwaarloosde deze tactiek een essentieel element, een onontbeerlijk wapen.

Een revolutionnaire minderheid, zeiden wij, moet er zich voor hoeden de door haar opgeroepen beweging niet in een burgerlijk revisionisme te laten ondergaan; zij moet de mŕcht veroveren, — doch niet slechts de macht (en daarmede den staat), de revolutie moet daadwerkelijk staat worden, d.w.z. het socialisme moet niet slechts een staat scheppen, die de uitdrukking is van een socialistische gemeenschapsorde; het socialisme moet, wil het čn de gemeenschap (zooveel mogelijk) sparen čn tegelijk opgewassen zijn tegen de plutocratische wereld rondom, over een perfecten staat beschikken: dit sterkste wapen in den strijd tegen de vijanden moet niet vernield, maar tot zijn hoogste kracht en perfectie worden opgevoerd. Het socialisme moet niet slechts ,,de macht’’, maar den sterksten staat tot zijn beschikking hebben.

Troelstra onderhandelde met het kapitalisme, en de revolution­naire kracht van zijn beweging is aan het politieke geef-en-neem-spel te gronde gegaan. Werkelijke revolutionnairen, als Henriëtte Roland Holst en Gorter, vervreemdde hij van zich. In Sowjet-Rusland veroverde het socialisme ,,de macht’’, doch in het Derde Rijk, evenals in het fascistisch Italië, werd het socialisme daadwerkelijk


87

aangemaakt: 01-03-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 19-10-2009