Men zegt nu: de zelfstandigheid der Nederlanden binnen een Germaanschen Statenbond zal nooit meer dan een schijn-zelfstandigheid zijn, want zij kan uiteraard met geen anti-Duitsche buitenlandsche politiek gepaard gaan (en is een onafhankelijke buitenlandsche politiek niet hèt kenmerk van een onafhankelijke staat?). Evenwel: houd ik op een zelfstandige persoonlijkheid te zijn, omdat ik mij onderwerp, vrijwillig onderwerp, aan den plicht, mijn persoonlijk belang te onderschikken aan het belang der gemeenschap? Blijven er niet, buiten het terrein der buitenlandsche politiek, tallooze voor het bestaan van een volk essentieele gebieden over, waarop een volk zelfstandig kàn, wil, en ook mòet zijn, wil het zijn eigen aard en wezen handhaven? Deze zelfstandigheid binnen een Germaanschen Statenbond is hoegenaamd geen schijn, en zij is tevens, tévens, de overwinning der zoozeer gevreesde kleinstaterij. Zoodra wij onverbrekelijk deel uitmaken van een groot-Germaansche staten-wereld behoort het begrip kleinstaterij ipso facto tot het verléden en, eveneens, het begrip ,,vasaliteit’’. . . .

Men zegt: het nationaal-socialisme is geen exportartikel; elk nationaal-socialisme, dat buiten Duitschland gedijen wil, is een onding, een misgeboorte. Het is Duitsch, en alleen als wij wederom den moed hebben ons tot het Duitschdom te bekeeren, hebben wij recht ons nationaal-socialisten te noemen. Bovendien is het onver­brekelijk verbonden aan den persoon van den Führer, Adolf Hitler, die er de schepper van is. Hem niet erkennen als onzen onmiddel­lijken Leider is het nationaal-socialisme verkrachten.

Ook de N.S.N.A.P. schrijft voor in haar programma, dat het nationaal-socialisme geen exportartikel is, maar leest men de 25 punten van haar programma (plus hun toelichting), dan vraagt men zich af, op welke reeks punten die opmerking in concreto slaat. Deze punten behelzen nl. zeer algemeene (universeele) beginselen en kunnen niet slechts zonder veel moeite door andere volken worden overgenomen, doch zij zouden ook evengoed elders dan in Duitschland kunnen zijn geformuleerd. — Wij, omdat


76

aangemaakt: 01-03-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 19-10-2009